RLQ-CO2 Čidlo CO2 a kvality vzduchu interiérové

Čidlo CO2 a kvality vzduchu interiérové

Napájení 24 V ss / st, výstupy 2x 0..10 V ~ 0..2000 ppm (CO2, optické čidlo NDIR), 100...0% AQ vzhledem ke kalibračnímu plynu (kvalita, čidlo VOC), IP30

Katalogový list

Mikroprocesorové čidlo RLQ-CO2 s autokalibrací je kombinované čidlo, které měří kvalitu vzduchu pomocí měřicího prvku VOC a obsah CO2 ve vzduchu v rozsahu 0...2000 ppm (nastavitelné také 0…5000 ppm nebo 10000 ppm) pomocí čidla NDIR. Výstupní signály jsou převedeny na napětí 0...10 V ss.

  • Kvantitativní hodnocení znečištění vzduchu v místnostech (vydechovaný vzduch).
  • Pro řízené větrání v místnostech s proměnlivým obsazením osobami. Pro místnosti bez dalšího zatížení (např. kinosály) i se zatížením - cigaretový kouř, tělesný pach, vydechovaný vzduch, emise z potravin, rozpouštědel a stavebních materiálů.

Pro měření obsahu CO2 je použit NDIR senzor. 

Kvalitu vzduchu v místnostech považujeme za subjektivní veličinu, kterou osoby vnímají pomocí svých smyslových orgánů. Protože citlivost na zmíněné vlivy je individuální, není možné kvalitu vzduchu – tak, jak ji rozumíme z hlediska větrání a klimatizace – jednoznačně definovat. Čidlo kvality nezkoumá úroveň určitého plynu; reaguje na směs plynů, a tedy nelze jeho signál vyjádřit v jednotkách ppm. V čidle je použit širokopásmový senzor VOC (volatile organic compounds, těkavé organické složky), který poskytuje pokud možno univerzální hodnotu. Na vyžádání poskytneme křivky reakce senzoru na vybrané jednotlivé plyny. 

Detekované plyny: Směsný plyn, páry alkanolů, výfukové plyny automobilů, vydechovaný vzduch, plyny vznikající při spalování např. dřeva, papíru, plastů. 

Varianty:
* displej