RLQ Čidlo kvality vzduchu interiérové

Čidlo kvality vzduchu interiérové

Napájení 24 V ss / st, výstup 0..10 V nebo 4..20 mA ~ 100...0% kvality vzduchu vzhledem ke kalibračnímu plynu, čidlo VOC, IP30

Katalogový list

Čidlo RLQ měří kvalitu vzduchu pomocí prvku pro detekci směsných plynů (VOC).

  • Kvantitativní hodnocení znečištění vzduchu v místnostech (cigaretový kouř, tělesný pach, vydechovaný vzduch, emise z rozpouštědel a stavebních materiálů).
  • Pro řízené větrání v místnostech s proměnlivým obsazením osobami

Kvalitu vzduchu v místnostech považujeme za subjektivní veličinu, kterou osoby vnímají pomocí svých smyslových orgánů. Protože citlivost na zmíněné vlivy je individuální, není možné kvalitu vzduchu – tak, jak ji rozumíme z hlediska větrání a klimatizace – jednoznačně definovat. Čidlo kvality nezkoumá úroveň určitého plynu; reaguje na směs plynů a tedy nelze jeho signál vyjádřit v jednotkách ppm. V čidle je použit širokopásmový senzor VOC (volatile organic compounds, těkavé organické složky), který poskytuje pokud možno univerzální hodnotu. Na vyžádání poskytneme křivky reakce senzoru na vybrané jednotlivé plyny. 

Detekované plyny: Směsný plyn, páry alkanolů, výfukové plyny automobilů, vydechovaný vzduch, plyny vznikající při spalování např. dřeva, papíru, plastů. Čidlo lze korigovat dvěma trimry – nastavení nuly a maximální hodnoty. 

Tento výrobek není samostatně funkčním celkem a může vyžadovat odbornou montáž.

Varianty:
* RLQ-S navíc NO kontakt 230 V / 0.5 A, interně nastavitelný práh sepnutí
* displej
* RLQ-A: 5 indikačních LED